Documents required / ཡིག་ཆ་ཚང་དགོཔ།

1. What documents do I need to submit along with my proposal?

༡༽ ངེའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་དང་གཅིག་ཁར་ཡིག་ཆ་ག་ཅི་ར་ཕུལ་དགོཔ་སྨོ?

At the time submission of your proposal, your complete set of documents must include i) A Business Proposal ii) Curriculum Vitae (CV) iii) Personal Statement iv) Business Plan Submission form available on the website v) CIB report from www.cib.bt

ཁྱོད་རའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ༡) ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ༢) ཤེས་ཡོན་ཉམས་མྱོང་གི་ཐོ། ༣) རང་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཐོ། ༤) ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ཡོད་པའི་ཚོང་འབྲེལ་འཆར་གཞི་ཕུལ་བའི་འབྲི་ཤོག ༥ )བརྡ་དོན་སྐྱིན་འགྲུལ་ཡིག་ཚང་གི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་www.cib.btལས་ཕབ་ལེན་འབད་དེ་         ཁྱོད་རའི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཆས་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་ཚུད་དགོཔ་ཨིན།

2. What is a business proposal?

༢༽ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ལུ་སླབ་སྨོ?

Business Proposal may vary depending on the type and size of the business. Your business proposal should be concise and articulate. There are few important components that you should include in your proposal. You can find a brief guideline that will help you draft your business proposal here

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་འདི་ ང་བཅས་རའི་ཚོང་འབྲེལ་ཆེ་ཆུང་དང་ དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་བརྟེན་ཁྱད་པར་ཡོད། ཁྱོད་རའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་འདི་ ཚིག་ཉུང་ དོན་དག་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན། ཁྱོད་རའི་གྲོས་འཆར་ནང་ ཚུད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ གལ་ཅན་དག་པ་ཅིན་ཡོད། ཁྱོད་རའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ལུ་ ཕན་ཐོག་པའི་ལམ་སྟོན་ ཟིན་བྲིས་ཚུ་འདི་ནང་ལས་འཐོབ་ཚུགས། http://loden.org/wp-content/uploads/2017/06/Guideline-for-Business-Planning-1-1.pdf

3. What is a Curriculum Vitae (CV)?

༣༽ ཁྱད་ཡོན་ཐོ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨོ?

A curriculum vitae (CV) is a document that gives an overview of your professional experience, educational qualifications, skills and other technical competencies.

ཁྱད་ཡོན་ཐོ་ཟེར་མི་འདི་ ཡིག་ཆ་གཅིག་ནང་ལས་ རང་ལུ་ཁྱད་རིག་ལཱ་གི་ཉམས་མྱོང་དང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་རིག་རྩལ་དང་ གཞན་ཡང་འཕྲུལ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་མཐོང་ཚུགས་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།

4. What is a personal statement?

༤༽ སྒེར་དོན་གྱི་ངག་བརྗོད་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨོ?

In your personal statement (600-800 words) you should be able to explain why your business is innovative and why you are the right person to lead the business.

ཁྱོད་རའི་སྒེར་དོན་གྱི་ངག་བརྗོད་ནང་ ཁྱོད་རའི་ཚོང་འབྲེལ་འདི་ ག་ཅི་སྦེ་རིག་གསར་གྱི་ཐོག་ ལས་ཨིན་ན་དང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་ཅི་སྦེ་ ཚོང་ལཱ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ མི་ངོམ་དྲགཔ་ཨིན་ན་ ཚིག་འབྲུ་ ༼༦༠༠-༨༠༠༽ ནང་འཁོད་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།

5. What is a Business Plan Submission form?

༥༽ ཚོང་གི་འཆར་གཞི་བཙུགས་ནི་གི་འབྲི་ཤོག་འདི་ག་ཅི་སྨོ?

The Business Plan Submission form is compulsory and must be filled by all applicant. The form is available here

ཚོང་གི་འཆར་གཞི་བཙུགས་ནི་གི་འབྲི་ཤོག་འདི་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ བཀང་ར་བཀང་དགོཔ་ཅིག་ཨིན། འབྲི་ཤོག་འདི་ ཨ་ནཱ་ལས་ཐོབ། 

6. What is a CIB report?

༦༽ སྐྱིན་འགྲུལ་བརྡ་དོན་(CIB)གྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ག་ཅི་སྨོ?

A CIB report is a record of your credit information, if any, from any financial institutions. The CIB report can be availed from the Credit Information Bureau of Bhutan (CIB) located at the NPPF Office Complex Building in Chubachu, Thimphu. If you are outside Thimphu, you may obtain  your CIB report online by visiting their website at https://www.cib.bt/ or contacting the responsible officer.

སྐྱིན་འགྲུལ་བརྡ་དོན་སྙན་ཞུ་ཟེར་མི་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ལེནམ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་གི་གནས་ཚུལ་ཟིན་ཐོ་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། བརྡ་དོན་ཐོ་གི་སྙན་ཞུ་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ཆུ་བར་ཆུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུ་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲུག་སྐྱིན་འགྲུལ་བརྡ་དོན་ཡིག་ཚང་ཚད་འཛིན་ལས་ཐོབ་ཚུགས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ཁྱོད་ར་ ཐིམ་ཕུག་ཕུག་གི་ཕྱི་ཁར་ཨིན་པ་ཅིན་ སྐྱིན་འགྲུལ་བརྡ་དོན་སྙན་ཞུ་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ https://www.cib.bt/ནང་ལས་འཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་དང་མཉམ་ཅིག་འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་།