Submission of documents / ཡིག་ཆ་ཕུལ་ནི།

1. How and where do I submit my project documents?

༡༽ ལས་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་འདི་ ག་ཏེ་དང་ག་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནི་སྨོ?

Once you have all your documents ready, you must submit a complete set of documents in printed copies at the Loden Foundation office as well as email a copy of your complete set of document at application@loden.org

If you are outside Thimphu, you can mail your documents via Bhutan Post to Loden Foundation, PO Box 131, Thimphu. You are not required to be present in person while submitting your documents, therefore, you can ask your friends or family members to print the documents and submit at our office. Be sure to submit the documents in printed copies as well as an electronic copy via email.

ན་བུ་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ཚང་ཞིནམ་ལས་ཡིག་ཆ་ཚུ་ པར་སྐྲུན་འབད་འདི་ བློ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ ནང་ཕུལ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཡིག་ཆ་ཚུ་བློ་ལྡན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་application@loden.org ནང་ཡང་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

ག་དེ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱོད་ས་གནས་ཐིམ་ཕུག་ལས་མེན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ འབྲུག་འགྲེམས་ཁང་གི་ཐོག་ ལས་བློ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲེམས་སྐྱེལ་ཁ་བྱང་༡༣༡་ཐིམ་ཕུག་ གི་ཐོག་ལུ་བསྐྱལ་གནང་། ཡིག་ཆ་ཚུ་ བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ཕམ་སྤུན་ཆ་ ཡང་ན་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་གིས་སྦེ་ ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚད་ཁར་ ཡིག་ཆ་ཚུ་པར་སྤྲུན་འབད་འདི་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ པར་སྤྲུན་འབད་འདི་ བཙུགས་ནི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ག་བྱང་ནང་བསྐྱལ་ནི་ཚུ་ ཐུགས་ཁར་བསྣམས་གནང་།